Tjänster

Kari Örtengren är en av Sveriges mest erfarna experter inom mål- och resultatstyrning (planering, uppföljning och utvärdering av verksamhet och projekt).

Företaget erbjuder följande tjänster med fokus på stöd i planering och resultatuppföljning av verksamhet och projekt:

1.RÅDGIVNING:  
i projekt-, program- och strategi-/verksamhetsplaneringsprocesser samt stöd vid resultatuppföljning och utvärdering av program, projekt och verksamhet. Rådgivningstöd till projekt- och verksamhetsgrupper.

2. UTBILDNINGAR i följande ämnen:

a) Mål- och resultatstyrning, på engelska Results-Based Management (RBM): Utbildning i hela projekt- och verksamhetscykeln enligt mål-och resultatstyrning, dvs. planering, uppföljning och utvärdering av verksamhet och projekt enligt Results-Based Management (RBM) och LFA-metoden (The Logical Framework Approach )

b) Projektledarutbildningar – hur man planerar och följer upp projekt och verksamhet

c)  LFA-metoden: Hur man planerar projekt enligt LFA-metoden, en kortare sammanfattningsutbildning.

d) Facilitatorutbildningar: Utbildning i hur man leder planeringsworkshops enligt LFA-metoden, hur man leder en planeringsprocess.

e) Projektgranskning/Bidragsansökningar: En utbildning för finansiärer, riktad till chefer och handläggare i hur man granskar
projektansökningar/bidragsansökningar, en handläggares roll.

f) Budgetgranskning vid bidragsansökningar, för finansiärer. Hur man går till väga då man granskar budgetar vid projektbidragsansökningar.

 

3. PROCESSLEDARE vid WORKSHOPS:

Kari är en mycket van processledare och ger stöd vid arrangerade av planeringsworkshops och är då moderator/facilitator för workshopen,  vilket innebär att förbereda, leda processen under workshopen samt sammanställa resultat från workshopen, ta fram utkast på projektplaner baserat på workshopens resultat. Workshops kan handla om verksamhetsplanering inom ett  område eller en projektplanering eller framtagande av en handlingsplan inom t.ex. folkhälsa, miljö eller integration.

    • STUDIER: Konsulten genomför även studier kring planering, uppföljning och utvärdering av projekt och program samt handläggning av bidrag
    • SKRIFTER:  Utveckling av studiematerial och skrifter i mål- och resultatstyrning, inkl. LFA-metoden, hur man planerar och följer upp projekt. Kari har bl.a. skrivit skrifter om mål-och resultatstyrning för Sida, ESF-rådet, ICLD/Gotland och Stadsmissionen.
    • RÅDGIVNING/STÖD vid sammanställning av projekt och verksamhetsplaner samt ansökningar. Kari ger råd till projektgrupper vid sammanställning av planer och ansökningar.
    • UTVÄRDERINGSUPPDRAG för projekt och verksamhet

BAKGRUND: Kari Örtengren har 30 års erfarenhet av planering och resultatuppföljning av hundratals nationella och internationella projekt samt verksamhet inom en stor mängd olika sektorer, allt i från projekt för att förhindra spridning av anrikat uran i Ukraina, minskad kemikalieanvändning inom jordbruket i sydost Asien till projekt för stöd till barn med funktionsnedsättning samt folkhälso- och arbetsmarknadsprojekt och verksamhet i ett flertalet län i Sverige (projekt inom bl.a.om alkohol- och drogprevention, psykisk hälsa, våld i nära relationer, skolutveckling, integration).

INTERNATIONELLT: Kari har under åren byggt upp en mycket bred internationell erfarenhet genom utvecklingssamarbetet med uppdrag i 56 olika länder i Europa, Asien, Latinamerika, Nordamerika och Afrika som rådgivare, utbildare och workshopledare i planering och uppföljning av projekt och program. Uppdragsgivare har varit myndigheter, internationella organisationer och enskilda organisationer (NGOs).

SVERIGE: Kari har, som nämnts, även en lång erfarenhet av uppdrag i det svenska samhället som rådgivare, workshopledare, utbildare i projektledning och mål- och resultatstyrning genom LFA-metoden, stöd vid bidragsansökningar samt stöd i verksamhetsplanering för organisationer, statliga myndigheter, kommuner, länsstyrelser, regioner och företag.