Om metoderna

LFA-metoden och RBM, mål- och resultatstyrning samt Tillitsbaserad styrning

Företaget/Kari Örtengren använder sig ofta av den internationellt spridda och väl renommerade målstyrda planeringsmetoden LFA (”The Logical Framework Approach”).

Planeringsmetoden LFA

Planeringsmetoden LFA (The Logical Framework Approach) har sitt ursprung i USA och började användas redan på 1960-talet. Sedan dess har LFA-metoden blivit mycket populär och spridits över hela världen. LFA används numera som ett planeringsverktyg för projekt, program och verksamhet inom alla olika samhällssektorer. I Sverige gjorde metoden sitt inträde via utvecklingssamarbetet, biståndet. LFA kan användas för planering av alltifrån små insatser, projekt, stora program (som innehåller flera projekt) och till planering av löpande verksamhet, vid verksamhetsplanering.

LFA är en metod som når hela vägen fram, det vill säga en metod som genom dess nio olika steg ger en färdig strukturerad plan med tydliga mätbara mål, åtgärder samt ansvarsfördelning. Metoden underlättar planering, uppföljning och styrningen av projekt och verksamhet mot välförankrade och hållbara resultat.

Metoder som LFA kallas med ett samlingsnamn för mål- och resultatstyrningsmetoder (på engelska för Results-Based Management, RBM). RBM omfattar planering, uppföljning, utvärdering och styrning av hela projekt- och verksamhetscykeln. RBM innebär att på bästa möjliga strukturerade sätt hantera hela processen, projekt eller verksamhet, från ax till limpa. Syftet med RBM (mål- och resultatstyrning) är att uppnå så goda och hållbara resultat som möjligt. Under det senaste året har begreppet Tillitsbaserad styrning uppkommit, en teori som bygger på resultatstyrning med ökat fokus på delaktighet och delegering, något som rimmar utmärkt med LFA-metoden.

I Sverige beslutade Riksdagen 1988 att vår statliga förvaltning skulle införa mål- och resultatstyrning. Det har tagit tid att komma till klarhet med hur denna typ av styrning ska tillämpas i praktiken. Det är inte svårt, men det gäller att hitta rätt verktyg och att bygga upp kompetens inom målstyrning. Teorin kring mål- och resultatstyrning (RBM) och Tillitsbaserad styrning ger övergripande riktlinjer för VAD man ska tänka på vid planering, styrning, uppföljning och utvärdering av projekt och verksamhet. RBM är ett ”mindset”, d.v.s. det beskriver just VAD, men inte exakt HUR man ska hantera de olika stegen i projekt- och verksamhetscykeln för att uppnå god planering, uppföljning och styrning. Projektgrupper och verksamhetsplanerare samt övriga som bär ansvar för genomförande av förändringsprocesser/projekt behöver verkligen tydliga råd och veta exakt HUR man praktiskt går till väga, steg för steg, för att ta fram en plan och HUR man sedan praktiskt ska följa upp resultat. För att få tillgång till HUR:et så finns det en rad olika verktyg/metoder att välja bland.

LFA-metoden är ett av dessa verktyg som man kan ta hjälp av då vi ska följa principerna i mål- och resultatstyrning (RBM) och Tillitsbaserad styrning. Andra metoder är t.ex. Balanserat styrkort, SWOT[1], Lean, TQM (Total Quality Management), företaget Ericssons PROPS-modell, Theory of Change och Outcome Mapping. LFA är dock till skillnad från flera av de andra metoderna, en heltäckande planeringsmodell, d.v.s. den omfattar alla steg i planeringsprocessen fram till en färdig projekt-, program- och/eller verksamhetsplan ­- LFA ger en färdig plan som dessutom går att följa upp och som är framtagen i delaktighet med intressenter. Huvudprinciperna inom RBM och Tillitsbaserad styrning, delaktighet och delegering, stämmer väl överens med huvudprinciperna i LFA-metoden, metoderna samspelar.

[1] SWOT analysis (Internal Strengths and Weaknesses and external Opportunities and Threats)

LFA planeringsprocessen

LFA-metoden ger oss en tydlig och strukturerad hel planeringsprocess som genomförs i en delaktighet, vilket leder till relevanta, genomförbara och hållbara planer. Metoden har, tack vare dess tydliga struktur som ger möjlighet till dialog och lyssnade, fått en stor spridning världen över. Många finansiärers ansökningshandlingar/ blanketter, följer LFA-metodens nio olika steg – kan man metoden får man en tydlig förankrad plan som underlättar möjligheterna att få bidrag för bra projekt (I Sverige använder bl.a. EU-fonderna (AMIF, ESF-rådet), regioner, Länsstyrelse och Folkhälsomyndigheten LFA-metoden).

LFA handlar om att Lyssna på relevanta parter, sedan Fundera och analysera vad de har sagt för att slutligen kunna Agera på bästa sätt.

 

 

Kari Örtengren har under årens lopp haft möjlighet stärka sin kompetens i planering och även att utveckla LFA-metoden genom mer än 1000 olika uppdrag.

 .  

Mer information

För mer information om LFA-metoden och RBM (Results-Based Management, mål-och resultatstyrning) följ länkar till flera av mina skrifter som finns på olika myndigheters hemsidor hos bl.a. Sida, ESF-rådet och ICLD/Gotland.

På ESF-rådets hemsida, min skrift:
https://www.esf.se/Documents/Våra%20program/Socialfonden%202014-2020/LFA.pdf

På myndigheten Sida, min skrift på svenska och på engelska:

Svenska:
https://www.sida.se/Svenska/publikationer/157563/en-vagledning-till-resultatstyrd-projektplanering-med-hjalp-av-lfametoden-the-logical-framework-approach2/

Engelska:
https://www.sida.se/Svenska/publikationer/148157/a-guide-to-results-based-management-rbm-efficient-project-planning-with-the-aid-of-the-logical-framework-approach-lfa/

På ICLDs hemsida – kommunalt partnerskap
https://www.icld.se/kommunalt-partnerskap/riktlinjer-och-utbildning