Exempel på uppdrag

Kari Örtengren har sedan hon blev egen företagare haft över 850 uppdrag i mer än 50 olika länder och i de allra flesta svenska län.

Uppdragen omfattar rådgivning och utbildningar i planering och uppföljning av projekt, program och verksamhet samt processledare/moderator. Som moderator, planerar och leder Kari planeringsprocessen och sköter sammanställning av resultat för planeringen samt ger fortsatt rådgivning till projektgrupper under planering och genomförande av projekt/program.

Kunder

Kari Örtengren har en mycket bred och lång erfarenhet av rådgivning till enskilda organisationer, regioner, kommuner, länsstyrelser och statliga samt kommunala myndigheter i Sverige och utomlands. Nedan är några exempel på organisationer och myndigheter som hon har jobbat med under åren.

Exempel på svenska myndigheter som har varit kunder: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Sida, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Kriminalvårdsstyrelsen, Domstolsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Migrationsverket, Kommerskollegium, Institutet för Mänskliga Rättigheter, Polisen.

Exempel på regioner och kommuner – såsom rådgivare och moderator i planeringsprocesser och utbildare i projektledning enligt LFA-metoden och RBM (mål-och resultatstyrning): Region Örebro län, Region Västra Götaland, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Gävleborg, Landstinget i Värmland, Region Kalmar län, Region Uppsala län, Västerås Stad, Uppsala kommun. s.k. Adlon-gruppen (landsting i mellersta Sverige), Vänersborg, Örebro kommun, Piteå kommun, Stockholms stad, Hagfors kommun, Emmaboda kommun. Vetlanda kommun, Vara kommun, Vänersborgs kommun, BUP Stockholm, Jönköpings kommun.

Exempel på enskilda organisationer: Röda Korset, Rädda Barnen, RFSU, RFSL, Kvinna till Kvinna, Amnesty, Svenska kyrkan, Hörselskadades riksförbund, Svenska Kyrkan, Synskadades riksförbund, MyRight, One Sweden, Romska föreningar, SOS Barnbyar, Stadsmissionen, ForumSyd, Burma kommittéen, Svenska kyrkan, Noaks Ark, Folkhälsan/Finland.

Exempel på myndigheter i utlandet: Arbetsförmedlingen i Serbien, Statistikmyndigheter i Kosovo, Albanien, Serbien, Kriminalvården i Makedonien och i Kenya, Kärnkraftsmyndigheter i Ukraina, Domstolsmyndigheter i Turkiet, Mongolisk radio (public service radio), Naturvårdsverket i Kina/Beijing, Kemikalieinspektionen i Beijing, Skatteverket och Jordbruksverket i Moldavien, Ukrainsk radio, Chobe District Council/ Botswana (avfallshantering).

Exempel på enskilda organisationer i utlandet: Har verkat i ett 50-tal olika länder och utbildat samt haft workshops för en bred grupp olika enskilda organisationer. bl.a. kvinnoorganisationer(NGOs) i Kaukasus, Indien (Hand in Hand), och i alla länder på Balkan, NGOs i Sydafrika/Kåkstad Kapstaden SRHR organisationer i Zambia, Bangladesh, Kenya, Sri Lanka, ett 30-tal organisationer som verkar för stöd till personer med funktionsvariationer i sju olika länder i Latin Amerika, Asien, Europa och Afrika.

Uppdrag som rådgivare & facilitator vid planeringsprocesser och workshops:

Kari har hållit i planering, genomförande och rapportering av workshops avseende bl.a. nedanstående projekt och verksamhet, totalt över 450 workshops i 54 olika länder och naturligtvis runt om i Sverige. Här nedan nämns bara några exempel:

Verksamhetsplanering, exempel:

Institutet för mänskliga rättigheter, Lund (2022)
Kvinnojouren i Lund (2022)
Länsstyrelsen i Kalmar län (2022)
Plan för att motverka antibiotikaresistens, Folkhälsomyndigheten (2019)
Hälso -och sjukvårdsstrategi, processtöd Region Kronoberg samt Barnets väl – barnrätt (2017, 2018)
Amnesty International (2017)
Folkhälsomyndigheten, verksamhetsplanering på flera olika enheter bl.a. TB, vaccinationsprogram, Miljöhälsa, SRHR etc. (2014, 2015, 2016 och 2017, 2018, 2019)
Verksamhetsplanering Västerås Stad, IDA skolverksamhet, Sci Life Lab, RFSL (2014-15 och 2016, 2017, 2018)
Albanien Juvenile Justice, planering av projekt för rättssäkerhet för ungdomar (2015, 2017)

Programplanering:

Forum Syd, SRHR organisationer, workshopledare vid flera workshops i för planering av verksamhet för SRHR projekt med samarbetsparter till RFSU, organisationer i Sri Lanka, Bangladesh, Kenya, Georgien.

Handikapporganisationer, workshops i verksamhetsplanering i sju länder (Rwanda, Tanzania, Sri Lanka, Nepal, Nicaragua, Bolivia, Bosnien)

Minskat kemikalieutsläpp inom jordbruket i Sydostasien, workshop i Bangkok, med Kemikalieinspektionen.

Kapacitetsutveckling inom kinesiska naturvårdsverket avseende kemikaliekontroll och industriutsläpp, workshop i Beijing och i Bangkok

Handlingsplaner nationellt: Rådgivning och processledare workshops vid upprättande av handlingsplaner inom folkhälsoområdet i Sverige (psykisk hälsa, ANDT prevention(alkohol, narkotika, dopning och tobak), sexuell hälsa etc.) (2011. 2012,2013, 2015, 2016, 2017, 2018)

Stärkt kontroll av anrikat uran i Ukraina, för att förhindra olaglig spridning, workshop i Kiev

Uppbyggnad av nytt system för primärvård i Archangelsk oblast/Ryssland, workshop i Archangelsk

Processledare vid framtagande av handlingsplaner inom BUP Stockholm (Barn och ungdomspsykiatri) och folkhälsoverksamhet i en rad landsting

Rådgivning och processledare vid genomförande av strategiplanering inom ett stort antal enskilda organisationer, Röda Korset, RFSU, RFSL, (sedan 2002-…), Amnesty, Burma kommittén

Strategisk planering, verksamhetsplaner, för organisationer och myndigheter, bl.a. Folkhälsomyndigheten vid flera tillfällen, RFSU, Jönköpings landsting ANDT, Swedwatch, MyRight, Amnesty, Västerås Stad, Arbetsförmedlingen,Uppsala kommun ang. romsk inkludering , processledare vid planering inför etablering av en motsvarighet till Kommerskollegium i Botswana (2012)

Utbildningar

Utöver arbete som moderator vid workshops håller även Kari Örtengren kontinuerligt nedanstående olika utbildningar. Totalt har Kari sedan år 2002 då företaget startade planerat och genomfört ca 450-tal olika utbildningar såväl nationellt som internationellt för statliga myndigheter, enskilda organisationer (NGOs), företag, landsting, länsstyrelser och kommuner.

Utbildningar som Kari Örtengren erbjuder är:

  1. Mål- och resultatstyrning (på eng. RBM, Results-Based Management)
  2. Målstyrdplanering enligt LFA metoden (The Logical Framework Approach) – hur man planerar och följer upp projekt och verksamhet
  3. LFA faciliteringsutbildning, certifieringsutbildning i hur man leder en verksamhets- eller projektplaneringsworkshop enligt LFA-metoden.
  4. Projektgranskning för finansiärer: hur en handläggare går till väga vid granskning av projekt som erhåller bidragsmedel. En utbildning för handläggare och chefer vid myndigheter och organisationer som lämnar bidrag. Hade senast en utbildning i projektgranskning för Region Skåne.
  5. Budgetgranskning vid bidragsgivning, hur avläser man en budget och för en budgetdialog med samarbetsparter
  6. Resultatuppföljning: Utbildning i hur man sätter s.k. SMARTa mål och indikatorer samt verifikationskällor för att kunna följa upp verksamhet. Uppföljning av projekt rapportering och utvärdering av projekt.
  7. Strategisk planering för organisationer och myndigheter – verksamhetsplanering.

Kurserna anpassas naturligtvis alltid efter kundens behov.

Omdömen

”Ingen har tidigare lyckats att förklara projektplanering och resultatstyrning LFA för mig – du är den enda som fått mig att förstå detta, tack.” Jag förstår nu bl.a. skillnad på mål och effekter!

Folkhälsan, Helsingfors, 2023

”Jag har gått sådana här projektledningsutbildningar förr, men det här var klart den bästa. Du skapade ett lärande forum omkring projektplanering och LFA och vår verksamhet här, som var så otroligt värdefullt. Innan detta så var LFA mer en modell i mitt bakhuvud, nu har du flyttat fram kunskaperna och jag förstod hur operationalisera dem. Jag blev en mer kompetent person både i rollen och livet av den här kursen.”

Migrationsverket, 2022

”Kursledning: Fantastisk- den bästa jag har haft. Tydlig, klar, kompetent, humor med lång och bred erfarenhet.”

Kommunsamverkan, 2022

”Kursledning: ”Ingen har tidigare lyckats att förklara resultatstyrning och LFA-metoden för mig –
du är den enda som fått mig att förstå detta, stort tack!”

Region Västerbotten, 2021

”Tack för två härliga dagar! Du ger mig så mycket positiv energi och ny kunskap och nya idéer. Härligt!”
Otroligt kompetent ’äntligen någon som kan resultatstyrning!”

Deltagare från kurs för Region Jönlöping, 2024

”Du gör det svåra så enkelt Tack!” Mycket imponerad av kursledaren, upplägg och genomförande”

Tillväxtverket, 2023

”Kursledning: Fantastisk,- bland de bästa jag har haft. Tydlig, klar, kompetent, humor och erfarenhet”

Kommun, 2022